Aanbod voor het onderwijs

Voor kinderen en jongeren

Enkele harde feiten

  • Jongeren blijken vanaf jonge leeftijd geconfronteerd met stress, angst en depressie.
  • Onderzoek wijst uit dat de eerste aanloop naar een klinische depressie vaak geschiedt in de leeftijdscategorie tussen 13 en 18 jaar.
  • Wekelijks ondernemen in ons land 100 jongeren een poging tot zelfdoding.

 

Oorzaken

De trigger is volgens statistieken een stressvolle gebeurtenis, zoals het verbreken van een relatie, conflicten met ouders of op school.

Ook in de context van de veranderende samenleving en de school worden jongeren overspoeld met informatie en prikkels: de invloed van sociale media wordt steeds groter en de prestatiedruk vroeger voelbaar.

 

Onderzoek

Uit een onderzoek van Portzky en Van Heeringen (2009) blijkt dat jongeren weinig adequaat omgaan met problemen en moeilijke situaties. Ze reageren angstig, gebruiken meer alcohol en drugs als copingstrategie en communiceren minder over hun moeilijkheden met volwassenen.

Dit verlaagt de kans dat ze effectief ook hulp krijgen.

 

Oplossingen

Op een goede manier omgaan met moeilijke situaties, stress, pijn, faalangst en traumatische ervaringen kan men trainen door o.a. mindfulness en compassie.

Het geeft een basis voor kinderen en jongeren om op een evenwichtige manier hun identiteit te vormen, hun veerkracht te verhogen en copingstrategieën te ontwikkelen om (preventief) beter opgewassen te zijn tegen de uitdagingen in het leven.

 

Zie ook het open aanbod:

Mindful kids en Mindful teens

Voor directie, leerkrachten en het pedagogisch kader


Enkele harde feiten

  • Burn-out, stress en depressie zijn de belangrijkste redenen voor het ziekteverzuim bij leraren.
  • Uit de cijfers van de overheid blijkt dat de leeftijd waarop onderwijspersoneel uitvalt steeds lager wordt.
  • Het percentage directieleden en pedagogische kaderleden dat uitvalt, stijgt.

Oorzaken

Leerkrachten geven aan dat ze met plezier en passie in de klas staan, anderzijds worden de bijkomende taken steeds uitgebreider en ervaren ze onvoldoende ondersteuning. Bovendien krijgen ze niet altijd de waardering die ze nodig hebben.

Directieleden, pedagogische kaderleden en hulpverleners verbonden aan het CLB zien ook de complexiteit van hun takenpakket toenemen en de verwachtingen ten aanzien van hun flexibiliteit groter worden. Dit heeft een impact op hun draagkracht-draaglast balans.

 

Oplossingen

Minister Crevits van Onderwijs zegt over het rapport over ziekteverzuim in het onderwijs dat het een belangrijke basis vormt voor de loopbaanbesprekingen in het onderwijs: “We moeten aandacht hebben voor de taakbelasting van leerkrachten en hoe we stress, depressie en burn-out kunnen vermijden”.

De rol van Mindfulness & compassie

I AM Instituut heeft een aanbod uitgewerkt waarbij alle geledingen van een school aan bod komen en waarbij er zowel aandacht is voor vaardigheden als voor cultuur en houding.