Privacy verklaring / Privacy statement

ENGLISH VERSION BELOW

Privacyverklaring

I AM respecteert jouw privacy. Voor ons staat een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens dan ook centraal. Dat geldt natuurlijk als je onze websites bezoekt, maar ook als je klant bij ons bent. I AM is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Natuurlijk zijn wij wel geïnteresseerd in de gegevens die iets zeggen over de gebruiksvriendelijkheid van onze websites. Maar dan altijd geheel anoniem!

Doeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Inschrijving voor onderwijsdoeleinden
 • Afhandeling van door jou aangevraagde (studie-)informatie of publicaties
 • Uitvoering van onze dienstverlening
 • Nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, nieuwe opleidingen, trainingen etc.
 • Samenstellen gebruikersstatistieken
 • Beveiliging en verbetering van onze websites

Jouw gegevens zullen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt en worden maximaal 6 maanden na voltooiing van een opleiding bewaard.

Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens werkt I AM met verschillende medewerkers, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van I AM zullen optreden. Daarbuiten zullen wij jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij I AM daartoe verplicht is op grond van de wet. I AM zal in dit verband alle redelijkerwijs mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van haar klanten en websitebezoekers.

Beveiliging

I AM draagt – samen met eventuele verwerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. I AM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies door deze websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Cookies

Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door jouw browser kunnen worden opgeslagen op jouw computer. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Wij maken gebruik van de volgende cookies om ervoor te zorgen dat onze websites zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn:

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze websites correct functioneren, waardoor ze functioneel en bereikbaar blijven.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze websites door gebruikers. Door website gebruik te meten kunnen we onze websites blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Om jouw privacy te beschermen hebben wij het amendement gegevensverwerking van Google geaccepteerd en worden jouw gegevens niet aan derden verstrekt. Ook worden IP-gegevens niet aan andere gegevens van klanten of bezoekers gekoppeld.

Advertentie cookies
Wij maken geen gebruik van advertentie cookies.

Wijzigingen

I AM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van I AM. Je kunt jouw gegevens altijd opvragen, waar nodig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Neem hiervoor en voor andere vragen over ons privacybeleid gerust contact met ons op: iammaite@seetrue.com

Aansprakelijkheid

Hoewel I AM maximale zorg besteedt aan de op de websites getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. I AM aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid. Alle informatie en materialen op de websites zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie op deze websites kan niet worden beschouwd als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze websites zijn voor jouw eigen rekening en risico.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Wil jij een klacht indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door I AM? Neem dan direct contact met ons op: iammaite@seetrue.com of 09 328 60 90. Wij nemen jouw klacht direct in behandeling. Graag verwijzen wij je ook naar de Gegevensbeschermingsautoriteit voor meer informatie.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring van I AM of wil je informatie inzien, rechtzetten of wissen? Dan kun je dit melden via email naar info@aandacht.be.

___________________________

(ENGLISH VERSION)

Privacy statement

I AM respects your privacy. Careful handling of personal data is therefore central to us. This of course applies when you visit our websites, but also when you are a customer of ours. I AM is convinced that protecting the privacy of its customers and visitors to the websites is essential to its activities. Of course we are interested in the data that says something about the user-friendliness of our websites. But always completely anonymous!

Purposes

We may use your personal data for the following purposes:

 • Registration for educational purposes
 • Handling of (study) information or publications requested by you
 • Execution of our services
 • Further information on current developments, new education, training, etc.
 • Compiling user statistics
 • Security and improvement of our websites

Your data will only be used for the purposes mentioned above and will be kept for a maximum of 6 months after completing a training.

Provision to third parties

For the processing of your personal data, I AM works with various employees, who will act as processors exclusively on behalf of  I AM. In addition, we will not provide your data to third parties, unless I AM is obliged to do so by law. In this regard, I AM will make every reasonable effort to take precautions to protect the interests of its customers and website visitors.

Security

I AM – together with any processors – ensures appropriate organizational and technical security of personal data. In this way we ensure that this data is only accessible to persons who are authorized to do so by virtue of their position and that the data is only used for the purposes for which it was obtained.

Hyperlinks

Our websites contain hyperlinks to websites of third parties. I AM is not responsible for the content of these websites, nor is it responsible for the privacy policy and the use of cookies by these websites. Please read the privacy statement, if any, of the website you are visiting.

Cookies

Through our websites we can use cookies, simple small files that can be stored on your computer by your browser. You can set your browser so that you do not receive cookies when you visit our website. We use the following cookies to ensure that our websites are as user-friendly as possible:

Functional cookies
Functional cookies ensure that our websites function correctly, so that they remain functional and accessible.

Analytical cookies
With analytical cookies we collect statistics about the use of our websites by users with the help of third parties. By measuring website usage, we can continue to improve our websites for the benefit of our users. To protect your privacy, we have accepted the data processing amendment from Google and your data will not be passed on to third parties. Also, IP data is not linked to other data of customers or visitors.

Advertising cookies
We do not use advertising cookies.

Amendments

I AM reserves the right to make changes to this privacy statement. Therefore, regularly check this privacy statement for the privacy policy of I AM. You can always request your data, have it changed or deleted where necessary. Please feel free to contact us for this and for other questions about our privacy policy: contact@aandacht.be

Liability

Although I AM takes maximum care of the information shown on the websites, it cannot guarantee its correctness and completeness. I AM therefore accepts no liability for this. All information and materials on the websites are for general information purposes only. The information on these websites cannot be regarded as advice. Decisions based on the information on these websites are at your own expense and risk.

Data Protection Authority

Do you want to file a complaint about the use of your personal data by I AM? Please contact us directly: contact@aandacht.be or 09 328 60 90. We will immediately deal with your complaint. We would also like to refer you to the Data Protection Authority for more information.

Questions

Do you have questions or comments about this I AM privacy statement or do you want to view, correct or delete information? Then you can report this by email to info@aandacht.be.