Annulatie- en verplaatsingsvoorwaarden

(English version below)

 

Kan ik mijn inschrijving nog annuleren?

De inschrijving is definitief vanaf het afronden van de inschrijvingsprocedure op de website. Bij annulering van een inschrijving (via mail aan iamsam@seetrue.com) gelden de volgende annulatiekosten:

 • Meer dan 3 weken voor de start: 25% van de inschrijvingsprijs
 • 3 weken tot 2 weken voor de start: 50% van het inschrijvingsprijs
 • 2 weken tot 1 week voor de start: 75% van het inschrijvingsprijs
 • Minder dan 1 week voor de start: geen annulatie mogelijk

Kan ik na inschrijving mijn deelname verplaatsen naar een andere training? 

Bij verplaatsing van deelname naar een andere training gelden de volgende verplaatsingskosten:

 • Meer dan 1 week voor de start: verplaatsingskost 50 euro (25 euro voor events tot 150 euro)
 • Minder dan 1 week voor de start: verplaatsingskost 100 euro (50 euro voor events tot 150 euro)

Opgelet:

 • De verplaatsingsvoorwaarden zijn niet van toepassing op events met overnachting
 • Indien het event volzet is is verplaatsing minder dan 1 week voor de start niet mogelijk

Kan ik mij voor een bepaalde training laten vervangen door een andere persoon?

Je kan jezelf laten vervangen door een andere persoon tot aan de start van de training, mits deze persoon voldoet aan de deelnamevoorwaarden. Je kan hiervoor een email sturen naar contact@aandacht.be. Aan een dergelijke vervanging zijn geen kosten verbonden.

Betaalde voorschotten

Voor bepaalde events (bv. zomerweken en bepaalde opleidingen) staat er op de website aangegeven dat het mogelijk is om een voorschot te betalen. Het bedrag ten belope van het voorschot is niet recupereerbaar in geval van annulatie.  Voor betalingen met KMO is hetzelfde bedrag niet recupereerbaar.

Kan een activiteit geannuleerd of verplaatst worden door I AM?

I AM houdt zich het recht voor om een training of activiteit te annuleren of te verplaatsen bij minder dan 8 deelnemers 7 dagen voor de aanvang van de training. Je wordt daarvan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien een trainer onverwacht door ziekte een dag of sessie niet kan geven, dan is I AM niet verantwoordelijk voor eventuele schadevergoedingen die worden gevraagd.

Wat als ik een gesprek had met de trainer en we hebben vastgesteld dat het nu niet het juiste moment is om met de training te starten?

Als je daar zelf naar gevraagd hebt of als dit nodig lijkt uit de intake zal de trainer je binnen de 7 werkdagen contacteren voor een telefonisch gesprek. Als daaruit besloten wordt dat je toch niet zal deelnemen, kan je rekenen op een volledige terugbetaling.

 

 

Cancellation and postponement policy

Can I cancel my subscription?

Your subscription is final the moment the subscription-procedure on the website is completed.

When a subscription is cancelled (via mail to contact@aandacht.be) the following cancellation costs will be applied:

 • More than 2 months before the start: €50 (no fee with event under €300)
 • More than 3 weeks before the start of training: 25% of the registration fee.
 • 3 to 2 weeks before the start of training: 50% of the registration fee.
 • 2 weeks to 1 week before the start of training: 75% of the registration fee.
 • Less than 1 week before the start of a training: no cancelation possible.

Can I change my registration to another training after being subscribed?

When changing your registration to another training the following costs apply:

 • More than 1 week before the start: admin fee of 50 euros (25 euros for events up to 125 euros)
 • Less than 1 week before start: admin fee of 100 euros (50 euros for events up to 125 euros)

Can I let myself replace by another person for a training?

Another person can take over your place until the start of the training, provided that person meets the eligibility conditions. You can send an email with this question to contact@aandacht.be. There are no costs connected to this kind of replacement.

Paid deposits

For certain events (e.g. summer weeks and certain trainings) it is indicated on the website that it is possible to pay a deposit. This deposit is not refundable in case of annulation. For payments with KMO is the same amount not refundable.

Can an activity be cancelled or moved to another date by IAM?

IAM holds the right to cancel or move a training with less than 8 participants 7 days before the start of a training. You will be immediately informed when this happens. If a teacher is unexpectedly unable to teach a day or session by illness, IAM will be held responsible for eventually asked compensations.

What if I had a conversation with the trainer and we concluded it is not the right moment to start a training for me?

If you asked yourself for this conversation or if it seems necessary from the intake, the trainer will contact you within 7 working days for a telephone talk. If this leads to the decision of not participating, you can count on a full refund.